خانم استر هیکس در کتاب بخواهید تا به شما داده شود درباره مقاومت ذهن نوشته اند:
ما به کسانی که می‌خواهند ارتباط خود را دوباره با منبع حیات وصل کنند کمک می کنیم. باورهای کهنه شما مانعی هستند در راه برقراری ارتباط، با این وجود لحظاتی حساس و کوتاه که مقاومت ذهن شما کنار می‌رود این ارتباط برقرار می شود و شما از کمک های غیب ما بهره مند می شوید.
این مقاومت می‌تواند بسیاری از فرصت ها را از ما بگیرد و گاهی ما را در جهت خلاف هدفمان هدایت کند.
راه هایی که نشان دهد دچار مقاومت ذهنی هستیم:
۱-نداشتن احساس خوب و تلاش نکردن برای به دست آوردن آن.
۲-نداشتن ارتباط خوب با خالق، خودمان و دیگران.
۳-فراموش کردن اینکه ما یک موجود روحانی و ارتعاشی هستیم.
۴-به جای توجه به خالق تمام توجهمان به محیط، افراد، مکان و زمان است.
۵-به هدفمان تعهد نداریم و در راستای آن حرکت ذهنی و فیزیکی مثبت هم نداریم.
۶-خوش بین نبودن.
۷-نداشتن شور و نشاط و اشتیاق.
۸-در ذهنمان این موضوع را پرورش می دهیم که نمی توانیم به هر چیزی که میخواهیم برسیم.
۹-نداشتن توکل و از یاد بردن عظمت خالق مان.
۱۰-داشتن تفکر و احساس ناتوانی در انجام کار، دست نیافتن به هدف و نرسیدن به شخصیت دلخواه.
۱۱-چسبیدن به موضوع، اتفاق و فردی که مانع شاد بودن شما می شود.
۱۲-رها نبودن
۱۳- عشق نورزیدن به خود
۱۴- مسئولیت زندگی و اتفاقات آن را نپذیرید و وقایع بد را تقصیر افراد دیگر بیاندازید.
۱۵- از یاد بردن رویاها و استفاده نکردن از تخیل
۱۶- گوش ندادن به ندای درون و گوش کردن به توصیه های دیگران که شاید برای شما مفید هم نباشد.
۱۷- آرام نبودن و استرس داشتن
۱۸- جایگاه امروز زندگیتان را سرنوشت و تقدیرتان میدانید.
۱۹- شکوه و شکایت کردن
۲۰- بی صبر بودن
۲۱- تا زمانی که وقایع زندگی را به صورت شانسی می‌پندارید خبری از رشد و موفقیت و اشتیاق حرکت به سمت آن نیست.
۲۲- استفاده نکردن از قانون جذب
۲۳-توجه به ناخواسته ها
۲۴- ترس از درخواست و انتخاب اهداف کوچک و بزرگ
۲۵- به جای یادگیری هر روزه و تمرین و تکرار، تصور میکنید که همه چیز را میدانید.
۲۶- داشتن باورهای منفی و محدود کننده.
۲۷- معمولاً دچار احساسات خشم، نفرت، ترس و افسردگی هستید.
۲۸- سرزنش کردن خود و دیگران
۲۹- دوست نداشتن خود و دیگران
۳۰- قضاوت خود و دیگران