وقتی که شروع به تغییر زندگی می کنیم دو تفکر می‌تواند با ما همراه باشد می توانیم به اتفاقات و نشانه‌ها پشت کنیم و آنها را بی معنی تصور کنیم و یا اینکه بدانیم امکان دیدن اتفاقات ناشناخته و یا معجزه ها وجود دارد زمانی که تصمیم گرفتم اولین هدفم را انتخاب کنم و متعهد شدم که برای رسیدن به آن هر کاری که لازم است انجام دهم چند سال می گذرد آن زمان مهم‌ترین چیزی که باعث شد به راه ادامه دهم خاموش کردن ذهن تحلیلی بود باید به جای هزار و یک دلیل که همه اش ختم می‌شد به نمی‌شود، بیخیال شو، خودم را با افکار مثبت شارژ می کردم و ادامه می دادند و به خودم تلقین می کردم می شود باید چشم به هدف می دوختم و لبخند به لب پیش می‌رفتم. اتفاقاً خدا هم کمکم کرد و شد آنچه می خواستم. آن زمان فقط با قانون شکرگزاری آشنا بودم و تا میتوانستم آن را به کار می‌بردم. گاهی انقدر حالم خوب می شد که هدف را فراموش می کردم و فقط برای نگه داشتن احساس خوب شکرگزاری می‌کردم.واقعیت این بود که من هیچ پولی نداشتم و میخواستم خانه ای بخرم. البته هیچ،هیچ هم که نه ولی خیلی کم بود. با شکر کردن هر آنچه داشتم در شرایطی قرار گرفتم که حتی در خواب هم نمی دیدم. شاید آن زمان اگر کسی در شرایط من بود به سختی می توانست خانه‌ای بخرد، اما من آن خانه را خریدم به راحتی و به آسانی. این معجزه ای بود که شکرگزاری در زندگی من به وجود آورد. و این رسیدن به هدف نتیجه متعهد بودن من و در نظر نگرفتن شرایطم بود. نمیدانم چه زمانی این متن را میخوانید ولی اگر در شرایطی هستید که هدفی را برای خودتان مشخص مشخص کرده‌اید و تردید دارید که آیا به هدف می رسید یا نه، میخواهم این اطمینان را به شما بدهم که فاصله شما با هدفتان رعایت آن قانونی است که خدا در جهان وضع کرده است. نه صرفا شرایط مالی و اقتصادی جامعه. گاهی ممکن از قانون شکرگزاری استفاده کنید گاهی قانون جذب و یا قانون ناخودآگاه. باور کنید که به هر خواسته ای که می خواهید می رسید و می توانید به آن کسی که می‌خواهید تبدیل شوید. به شرط آن که بدانید چگونه و از کدام راه بروید. در این راه می توانید از افرادی کمک بگیرید که به موفقیت رسیده اند. می توانید مطالعه کنید کتاب‌های خوب بخوانید و مدام در حال یادگیری باشید. 

می‌توانم بگویم که از صفر شروع کردم و از طریقه اجرای درست قوانین هستی توانستم به چیزهایی که می خواهم برسم هم در بعد مادی و معنوی. 

آن زمان همیشه به خودم می گفتم که اگر یک نفر توانسته پس من هم میتوانم حالا به تو می‌گویم اگر دیگری و من توانستیم تو هم می توانی پس امید داشته باش و در این راه ادامه بده تا پیروز شوی،پرقدرت و با ایمان.